Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Integrované povolení

Krátký obsah Integrovaného povolení se zohledněním změn, ke kterým došlo za dobu jeho platnosti. Je to rozhodnutí, kterým se řídí provoz skládky. Vydává ho Krajský úřad Zlínského kraje.

Rozhodnutí čj. KUZL 38199/2007 (Integrované povolení ze dne 7.11.2007),

Změněno: Rozhodnutím čj. KUZL26782/2008 (změna integrovaného povolení č.1)

                   Převod finanční rezervy z Města na firmu Skládka odpadů Slavičín

                   Rozhodnutím čj. KUZL 83150/2008 (změna integrovaného povolení č. 2)

                   Rozšíření skládky, schválení provozu II.etapy skládky

                   Rozhodnutím KUZL76581/2009 (změna Integrovaného povolení č.3)

                   Změna provozního řádu, úprava definice max. hladiny v jímce, čerpání finanční

                   rezervy tvořené dle Zákona o odpadech ve výši 4.564.506,-Kč na rekultivaci       

                   I.etapy skládky

                   Rozhodnutím čj. KUZL2819/2010 (změna Integrovaného povolení č.4)

                   Uloženo proměření celistvosti folie v sekcích 1a2 II.etapy sládky do 30.6.2010

                   Čerpání rezervy na rekultivaci ve výši 584.764,-Kč

                   Rozhodnutím čj. KUZL25394/2011 (změna Integrovaného povolení č.5)

                   Schválení provozního řádu III. fáze provozu I.etapy skládky=uzavření I.etapy

                   Schválení výstavby kompostárny v areálu skládky, nesmí být zasahováno do

                   rekultivačních vrstev I.etapy skládky.

 

Na základě tohoto Rozhodnutí je provozována skladka odpadů Radašovy.

 

Základní podmínky (vybráno z výše uvedeného Rozhodnutí(

 • emisní limity – voda „k vypouštění odpadních vod ze zařízení do vod povrchových či podzemních nedochází, emisní limity se proto nenavrhují“
 • užitková voda ze studny na skládce se smí odebírat do 31.12.2017
 • ukončení provozu skládky v roce 2023, zahájení rekultivace do 3 let po ukončení provozu, po dobu 30-ti let po ukončení provozu musí provozovatel zabezpečit uzavření skládky, její rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu na životní prostředí
 • pro ukládání odpadů musí provozovatel využívat co nejmenší aktivní plochu složiště na tělese sládky. Ukládané odpady musí průběžně hutnit. Maximální velikost aktivní plochy je aktuálně 1000 m2, při zahájení 2. etapy (viz níže) první musí být první vrstva odpadů ukládána tak, aby odpady vytvářely ochrannou vrstvu o mocnosti 1m a při splnění této podmínky může být aktivní plocha až 2000m2. V ochranné vrstvě nesmí být ukládán velkoobjemový odpad.
 • Průsakové vody (pozn.obsah jímky) využívat rozléváním na povrch skládky, přebytky svážet k likvidaci do ČOV
 • Úletům pevných odpadů bránit rozléváním průsakových vod, hutněním, překryvem neaktivní části skládky biologicky aktivním materiálem nebo odpadem. Vzniklé pevné úlety je provozovatel povinen odstranit bez zbytečného prodlení.
 • Monitoring vlivu zařízení na stav fauny, flory a půdy v prostoru zařízení a bezprostředním okolí – prováděn v 7-letém cyklu, první k 31.8.2008
 • Při rozšiřování o novou etapu (viz níže) je provozovatel povinen zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap, kontrolu celistvosti folie pomocí např. geoelektrického měření
 • Je zakázáno pojíždění vozidly a mechanismy přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému (odvádí průsakové vody do jímky), protože by mohlo dojít k ohrožení těsnění skládky
 • Každá havárie musí být do 24 hodin nahlášena MÚ, KÚ, ČIŽP Brno, Krajské hygienické stanici
 • Monitorování během provozu: jakost a množství průsakových vod (monitoring při čerpání a při předávání do ČOV), čtvrtletně se sledují předepsané ukazatele a ročně se sledují další ukazatele
 • Monitorování během provozu: jakost podzemních a povrchových vod-sledují se stejné ukazatele jako u průsakových vod a také ve stejných intervalech
 • Monitorování během provozu: sledování jakosti a množství skládkových plynů – 2x ročně (jaro, podzim)
 • Monitorování během provozu: měření pachových látek dle vyhl. 362/2006 Sb. (mělo být provedeno do 1.8.2009)
 • Další monitoring:
 • Denně sledovat teplotu vzduchu, srážky, oblačnost,
 • Denně sledovat množství recirkulované průsakové vody na těleso skládky (výpočet dle výkonu čerpadla)
 • Denně kontrolovat funkčnost technického vybavení skládky
 •  
 • Roční monitoring:
 • Sledovat množství odpadů na skládce
 • Sledovat dodržování schválení figury skládky, zejména sklon
 • Sledovat koeficient hutnění, sesedání a změny tvaru skládky
 • 1x za 5 let
 • kontrola nepropustnosti jímky (1.termín 31.5.2008)

 

Monitoring má být vyhodnocován, zapisován do provozního deníku, výsledky externích rozborů (monitoring kvality povrchových a podzemních vod) musí být ukládán pro účely kontroly.

 

1x ročně, vždy k 31.3. dalšího roku, musí provozovatel skládky předložit KÚ zprávu o postupu vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení. Dále má povinnost hlásit KÚ plánované změny na skládce. Je povinen neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

 

 

Vysvětlení jednotlivých etap skládky Radašovy:

0.etapa – původní skládka

I.etapa- provozována do roku 2009, projektovaná kapacita 76.200m2, objem jímky průsakových vod 370m3. Maximální velikost aktivní plochy 20x50m, tj. 1000m2

II.etapa-zahájena v r.2009, ukončena v roce 2023, rozšíření skládky, objem jímky průsakových vod zvýšen ne 738m3 a posléze na 972m3. Navýšení ložné plochy na 2000m2 (podmínky uvedeny výše v textu). Výška hladiny v jímce průsakových vod může dosahovat maximálně pod úroveň vyústění potrubí svodného drénu, při mimořádných situacích může hladina dosahovat kóty 386,0 m n.m.. Obě hladiny musí být v jímce viditelně označeny.

 

 

 

Zpracováno dne 28.09.2012

 

 

TOPlist