Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Pravomocné pokuty

 

Poslední pravomocná pokuta, která nabyla právní moci minulý týden a je ve výši 1.500.000,-Kč a už proti ní není odvolání. Zde je Rozhodnutí o odvolání, kterým je sice pokuta snížena na zmíněnou částku, ale zároveň vše, co zjistila a prokázala ČIŽP, je zde potrvzeno a považováno za pravomocně prokázané. Takže je konečně černé na bílém napsáno, kdo kecá a kdo říká pravdu, jestli my nebo provozovatel skládky cheeky


 

Pokuty, uložené firmě Skládka odpadů Slavičín s.r.o., které jsou pravomocné:.

     1. čj. ČIŽP/47/OOV/SR01/0916320.005/09/BVY ze dne 16.11.2009

pokuta ve výši 25.000,-Kč za únik ropných látek do půdy (ropné skvrny v plechovém přístřešku a unikající olej z nakladače, zaparkovaného na nezpevněné ploše. Zástupce skládky tvrdil, že pod přístřeškem i pod nakladačem je umístěna nepropustná folie a k žádnému znečištění nedošlo. Proti uložení pokuty se firma dne 23.11.2009 odvolala, rozhodnutím Ministerstva životního prostředí byla pokuta v plném rozsahu potvrzena a odvolání zamítnuto. Mimo jiné se v odůvodnění říká, že těsnost ani kvalitu této folie nelze zkontrolovat.

 

     2. čj. ČIŽP/471/OOH/SR01/0910924.003/09/BEB ze dne 24.11.2009

pokuta ve výši 150.000,-Kč za to, že nebyly prováděny záznamy do provozního deníku v souladu s provozním řádem, při přejímce odpadů předcházejí jejich přijetí na skládku nebyla prováděna kontrola úplnosti základních popisů odpadů (týkalo se to odpadů přijatých na skládku v 06/2009 a to od firmy JOGA Luhačovice – licí formy a jádra a od firmy Moravská vodárenská – shrabky z česlí)

pokuta ve výši 15.000,-Kč za to, že v zákonem stanovených termínech neodváděl na zvláštní vázaný účet zákonem stanovené částky (v měsících 09-12/2008 a 01/2009 byly odvedeny nižší částky než stanoví zákon a ještě pozdě).

Firma se hájila tím, že záznamy v provozním deníku jsou v pořádku, v provozním řádu je dle zdůvodnění ČIŽP uvedeno, že je provozovatel skládky povinen denně kontrolovat přítok vnitřní skládkové vody do jímky a úroveň hladiny v jímce. V provozním deníku je napsáno, že „vedoucí skládky provádí minimálně jednou týdně kontrolu areálu a provozu skládky a vede o kontrolách záznamy v Provozním deníku skládky. Kontrola je zaměřena např. na stav jímek průsakových vod, opravy všech závad zjištěných kontrolou.“ Dále nebylo v provozním deníku nebyl záznam o zjištění  narušení a o opravě těsnící folie a ve zdůvodnění pokuty se výslovně uvádí, že rozbory vody z kontrolních vrtů se v průběhu roku 2008 výrazně zhoršily a tato voda je kontaminována průsakovými vodami ze skládky.

Proti pokutám uloženým tímto rozhodnutím se firma dne 3.12.2009 odvolala. Rozhodnutím MŽP ze dne 15.02.2011 (!!! Že jim to ale trvalo!!!) byla první pokuta snížena ze 150.000,-Kč na 50.000,- Kč, ačkoliv se ve zdůvodnění uvádí, že se MŽP se všemi závěry inspekce ztotožňuje, pouze u odpadů shrabky z česlí nelze provést chemickou analýzu, protože nelze odebrat reprezentativní vzorek. Druhá pokuta byla ponechána v původní výši 15.000,-Kč.

 

     3. čj. ČIŽP/471/OOV/SR02/09616320.005/10/BVY ze dne 19.10.2010

pokuta ve výši 50.000,-Kč ze porušení podmínek zákona o integrované prevenci a to tím, že v jímce průsakových vod nebyla vyznačena maximální výška hladiny a dále tím, že povrchové vody v toku Lukšínka jsou odebírány ke kontrolním rozborům pouze v profilu pod skládkou. Zástupce firmy se v případě chybějícího vyznačení max. výšky hladiny hájil tím, že v době kolaudace jímky byla max. výška hladiny vyznačena oranžovou lepící páskou, která byla při zcela mimořádných nadměrných srážkách zničena a v době kontroly proto nebyla vidět L (je to fakt smůla). Zástupce firmy, provádějící kontrolu vody v kontrolních vrtech pod skládkou, uvedl, že „hodnoty skupinových ukazatelů (RL,CHSK-Cr, BSK-5) i některých jiných (N- NH4+) mají stoupající trend a o několik řádů překračují úroveň přípustnou pro podzemní vody. Kontaminace je zřejmě způsobena skládkovou vodu, jejíž stopy jsou patrné v okolí vrtů při každém odběru“. Ing. Gabryš  na to měl vysvětlení:“Zhoršení kvality průsakových vod koncem roku 2008 po konzultaci s několika odborníky, bylo způsobeno velmi intenzivní stavební činností při výstavbě II.etapy skládky“.

Firma se proti této pokutě odvolala dne 1.11.2010, rozhodnutím MŽP ze dne 21.3.2011 byla pokuta snížena na 20.000,-Kč. Zdůvodnění: provozovatel skládky odstranil závadu v podobě chybějícího označení výšky hladiny v jímce nalepením samolepky (!!!) a jímka nebyla bez vyznačení hladiny více než 4 měsíce L, vodu z toku nad skládkou prý byla odebírána, ale inspektoři to nezjistili…?????

 

     4. čj. ČIŽP/471/OOH/SR01/1010162.003/11/BMV ze dne 10.2.2011

pokuta ve výši 180.000,-Kč ze to, že opět nebyly v provozním deníku denně zapisovány údaje o hromadění průsakové vody v tělese skládky, o vytékání průsakové vody mimo zabezpečené těleso skládky na rostlý terén a o způsobu odstranění této závady. Dále za to, že maximální výška hladiny v jímce průsakových vod byla nad úrovní vyústění potrubí svodného drénu.

Pokuta ve výši 28.000,-Kč za to, že provozovatel provedl na tzv. staré skládce terénní úpravu odpadem asfaltových směsí, která byla na skládku přijata jako odpad a k této úpravě neměl souhlas Krajského úřadu.

Proti této pokutě se firma odvolala dne 23.2.2010 (neupsala jsem se, tak je to v rozhodnutí o odvolání uvedeno, nebudu to komentovat). Podle mě lze na základě této banální chyby celé rozhodnutí o odvolání zpochybnit, ale to samozřejmě firma neudělala, protože pokuta jí byla snížena z původních 180.000,-Kč na 10.000,-Kč. Ve zdůvodnění odvolání je uvedeno, že nedošlo k úniku průsakové vody, byla to dešťová voda, která stékala při silných deštích po panelové cestě mimo těleso skládky (p. Gabryš zde uvádí, že jako stavební inženýr, který má 12 let praxi ve velkém stavebnictví, to pracovnicím inspekce na místě ukázal, no asi to nepochopily J). Dále se hájí tím, že při mimořádných situacích může hladina v jímce průsakových vod dosáhnout 386,0 m n.m. (je opravdu smůla, že kontroly ČIŽP přišly vždy po mimořádných nadměrných srážkách). Co se týká úpravy asfaltovou směsí, byla to chyba nové pracovnice skládky, která tuto směs zaevidovala jako odpad, když to odpad vůbec nebyl a byl to materiál na úpravu terénu. O tom, že k této úpravě terénu neměla firma povolení KÚ, se nikdo, ani MŽP, nezmiňuje. Pokuta za tento přestupek byla zrušena úplně, takže je nulová.

 

Všechna rozhodnutí MŽP, která snižují či ruší pokuty, uložené ČIŽP Brno, podepsal stejný člověk, Bc. Ing. František Ondráš, ředitel odboru výkonu správy VIII.

  •  

  • Dle neověřených informací byly firmě Skládka odpadů Slavičín s.r.o. uloženy další pokuty, které dosud nenabyly právní moci, ať již z důvody běhu nějaké lhůty dle správního řádu nebo z důvodu odvolání.

TOPlist