Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Postoj města

 

03.12.2012 Stanovisko MO KDU-ČSL:

16.11.2012 Text odpovědi, schválené Radou města Slavičín, na náš otevřený dopis, najdete zde

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/skladka-odpadu/ostatni-dokumenty/

A k obsahu odpovědi:

Podle pana starosty se od roku 2009 nezvýšily "poplatky za popelnice". Podle smlouvy o poskytování služeb v oblasti komunálního odpadu, uzavřené mezi Městem Slavičín a firmou Joga Luhačovice s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, se výše poplatků vyvíjela počínaje rokem 2009 (který pan starosta opakovaně zmínil) následovně:

Ceny evidenčním známek:

ROK                                                2009       2010      2011     2012                                                     

obsah 110/120l svoz 1xza 7 dní   2.450    2.547       2.598    2.746

            110/120l svoz 1xza14dní  1.282    1.333        1.360   1.437

            240 l svoz 1xza 7 dní         4.333    4.504        4.594    4.856

            240 l svoz 1x14 dní            2.170   2.256         2.301    2.432

a u dalších obsahů sběrných nádob a ïntervalu svozů je to stejné, každým rokem o něco víc. A totéž platí u pytlů na tříděný i směsný odpad, hopsá to nenápadně po korunách meziročně stále vzhůru. Podle počtu prodaných evidenční známek je placeno poskytovateli služby, tj. firmě Joga Luhačovice. Dále tato firma dostává každý rok příspěvek na svoz a zpracování bílého skla ve výši 50.000,-/ rok (od r.2009). A firma také inkasuje od města za svoz a zpracování tříděného odpadu a to plastů, který se počítá podle počtu svozu těchto kontejnerů. Za rok 2012 tato částka činí celkem 383.558,-Kč (rok 2009-364.400,-, rok 2010- 375.664,-, rok 2011-362.848,- částka se snížila, protože poplatek za svoz pytlů na plasty se snížil o 1598,-/1 svoz, ale v roce 2012 se tato položka opět o 183,-/svoz zvýšila)

Takže by mě zajímalo, jak mohla Rada města oficiálně schválit dokument, ve kterém jsou uvedené prokazatelné nepravdy. Všichni, kdo každoročně kupujeme evidenční známky na popelnice, víme, že každý rok zaplatíme o pár korun víc, na to nikdo nepotřebuje k ruce smlouvy s Jogou.

Další podivnou věcí je, že město každoročně bezplatně ukládá na skládce cca 530 tun odpadů z velkoobjemových kontejnerů ze sběrných dvorů. Důvodem, pro tomuto tvrzení nelze věřit, najdeme v Zákoně o odpadech, v § 45 odstavci 1-2, kde je jasně uvedeno, že na skládkce (myšleno obecně) nelze bezplatně ukládát žádné odpady a je zde jednoznačně uvedeno, že to platí i pro majitele či provozovatele skládky. Mezi městem a firmou Skládka odpadů Slavičín  je to ošetřeno smluvně, týká se to odpadu, který není uložen ve sběrných nádobách nebo pytlech a je to přímo vázáno na poskytování dotace na úhradu úvěru na rozšíření skládky. Za uložení odpadů ze sběrných nádob a pytlů platí město 445,-/tunu,  200,-/tunu jako dotaci firmě Skládka odpadů Slavičín NE. Vypadá to, že jedinou "výhodou" je, že z odpadů města není firmě Skládka odpadů Slavičín poskytována dotace 200,-/tunu, ta je vázána na odpady, ze kterých městu náleží poplatek dle Zákona o odpadech. Takže ty výpočty vypadají hned trošku jinak, a to nejsou k dispozici všechna potřebná čísla pro přesné výpočty.

08.10.2012 Text dopisu, který byl nebo bude v nejbližších dnech odeslán všem členům zastupitelstva Města Slavičín:

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

 

 

     vzhledem k situaci kolem provozu skládky odpadů Slavičín Radašovy a také k tomu, jak jste byli o této situaci informováni panem starostou, považuji za svou občanskou povinnost sdělit Vám důležité informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit Váš postoj k jejímu řešení.

 

     V průběžné zprávě (stav ke dni 14.9.2012), kterou pro jistotu přikládám (příloha č. 1), se uvádí nepravdivé údaje, a to:

20.7.2012 – je pravdou, že jsem telefonicky nahlásila znečištění vodního toku Lukšínka, ale telefonát byl směřován na Policii ČR. O tomto telefonickém oznámení byl sepsán úřední záznam čj. KRPZ-80614-1/ČJ-2012-150516. Policista, který mé oznámení přijal, mi následně telefonicky sdělil, že znečištění vodního toku prověřil a nahlásil na MěÚ Luhačovice, kterému řešení přísluší. Já osobně jsem až poté telefonicky upozornila na tuto skutečnost Ing. Martinu Slámečkovou, vedoucí odboru ŽPaSM. Není pravdou, že ona kontaktovala MěÚ Luhačovice, Policii a domluvila s nimi další postup, takto to rozhodně neproběhlo. Pracovníci MěÚ Luhačovice odebrali za přítomnosti Policie ČR 20.7.2012 vzorky, na základě zásadních připomínek referenta čistoty vod MRS byly odběry vzorků, již za jeho přítomnosti, opakovány v pondělí 23.7.2012.

12.9.2012 – ke zde avizované kontrole z KÚ považuji za nutné podotknout, že tato kontrola proběhla na základě mého upozornění na porušování Integrovaného povolení, kterou jsem na KÚ a všechny dotčené úřady zaslala (dne 4.9.2012-viz příloha č. 2 bylo toto upozornění předáno i MěÚ Slavičín- o tom se pan starosta v průběžné zprávě nezmiňuje+příloha č. 6-odpověď KÚ na moji žádost o poskytnutí informací o probíhajícím šetření). Důvodem tohoto opomenutí je dle mého názoru zřejmě to, že součástí tohoto upozornění je i rozbor pravomocně uložených pokut (příloha č. 3), uložených firmě Skládka odpadů Slavičín s.r.o. vč. pravomocných rozhodnutí o odvoláních proti těmto pokutám, která byla zasílána na vědomí mimo jiné i městu Slavičín. Je tedy zcela zřejmé, že o tom, jak je skládka provozována a k jakým pochybením tam dochází, bylo městu (nebo alespoň někomu z osazenstva MěÚ) známo již delší dobu.

13.9.2012 – došlo k zabetonování „čistícího kusu meliorace“. Tento postup, o kterém rozhodla Rada města dne 4.9.2012, je naprosto nepochopitelný. Pokud je pod skládkou legálně vybudována jakákoliv stavba (tj. v tomto případě potrubí), musí by být zcela jasné, k čemu slouží a kdo tuto stavbu vybudoval. Pokud se jedná o černou stavbu, což je tento případ, měla Rada města pověřit stavební úřad k zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo zjištění, kdo zde tuto stavbu vybudoval a následně tuto osobu či firmu vyzvat k odstranění této stavbu na vlastní náklady. Kromě těchto faktů je další skutečností, že 3.10.2012 na místě proběhla další kontrola ČIŽP a inspektoři požadovali, aby bylo potrubí přístupné z obou stan. Proto byla část potrubí vykopána a do potrubí byla vyříznuta díra. Je to naprosté vyhazování peněz z rozpočtu města!

 

      Dále se ještě musím vrátit k vypouštění kalů z jímky průsakových vod, které bylo zdokumentováno v lednu 2011. V příloze č. 4 Vám zasílám vyjádření jednatelů firmy Skládka odpadů Slavičín s.r.o. tj. Ing. Josefa Gabryše a p. Petra Kosečka. Ing. Gabryš zde uvádí, že již od 10.1.2011 se prováděl rozstřik odpadních vod na uložené odpady a dokumentuje to měření stavu hladiny v jímce dle zápisů v provozním deníku. Z toho vyplývá, že hladina za dva dny rozstřiku klesla o 5 cm. Dále zde uvádí, že dle těchto údajů nemohlo dojít k razantnímu vypouštění odpadních vod, protože dle kapacity čerpadla by se hladina např. za 10 hodin snížila o 80-90 cm. Tyto údaje jsou ve zjevném nesouladu a to, že toto tvrzení není pravdivé, se prokázalo nyní, kdy je mnou výška hladiny v jímce pravidelně dokumentována (viz www.potok-luksinka.wbs.cz, sekce „Fotodokumentace jímky“) a i ve dnech, kdy je čerpadlo prokazatelně (dle zvuku, který je při provozu čerpadla nezaměnitelný s jinými zvuky z okolí) zapnuto dlouhé hodiny, na stavu hladiny v jímce to není téměř znatelné. Dalším důvodem, proč nelze vyjádření jednatelů firmy, provozující skládku, tak úplně věřit, je již zmíněný rozbor pravomocně uložených pokut, ze kterého mimo jiné vyplývá, že firma byla pokutována za chybějící záznamy v provozním deníku, týkající se i stavu hladiny v jímce. Proto tvrzení obou jednatelů a dokládání těchto tvrzení odkazem na záznamy v provozním deníku je třeba brát tzv. s rezervou. S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem si troufám tvrdit, že Rada města nevěnovala tomuto problému v roce 2011 dostatečnou pozornost a nepovažovala za nutné provoz skládky nějakým způsobem z pozice města, které je společníkem společnosti Skládky odpadů Slavičín s.r.o. s 50% vkladem,  pečlivěji kontrolovat. Situace, která se odvíjí od zjištění znečištění Lukšínky v 07/2012, to jenom potvrzuje.

     Dále si Vám dovoluji zaslat stručný výpis z Integrovaného povolení, na základě kterého skládka provozuje svoji činnost (příloha č. 5)

 

     Pevně doufám, že budete mnou předkládaným faktům věnovat dostatečnou pozornost. Pokud budete mít zájem, můžete mě kontaktovat, telefon i elektronická adresa jsou uvedeny na zmíněných webových stránkách,  věnujících se znečišťování vodního toku Lukšínka. Také se domnívám, že by bylo vhodné, kdyby jste si prohlédli okolí místní skládky a sami se přesvědčili, jak výrazným způsobem její provoz ovlivňuje okolní přírodu. Jsem ochotna zajistit na své náklady dopravu celého zastupitelstva města Slavičín na skládku Radašovy. Nevím, jak moc obtížné bude sjednat termín, zastupitelstvo se schází jednou za 3 měsíce, ale pokud budete ochotni se dohodnout a mou nabídku akceptovat, detaily se jistě podaří dohodnout.

 

 

 

Ve Slavičíně dne 03.10.2012

 

 

                                                                                       Ing. Ilona Parýzková

        

 

 

 

Přílohy:

1-Znečištění vodního toku Lukšínka 20.7.2012-průběžná zpráva (stav ke dni 14.9.2012)

2-Upozornění na porušení rozhodnutí…..

3-Rozbor pravomocně uložených pokut vč. rozhodnutí o odvolání

4-Vyjádření jednatelů firmy Skládka odpadů Slavičín s.r.o. k vypouštění odpadních vod z 11.1.2011

5-Integrované povolení-stručný výpis

6-Odpověď na žádost o informace-Ondřej Skoba, KÚ

 

04.10.2012 Stanovisko Mgr. Ervína Haragy, zastupitele za KSČM

Dobrý den.Na základě vašeho dopisu a tel.dohody zasílám stanovisko k problému skládky Radašova.Úvodem chci konstatovat,že rozhodnutí o provozování skládky cizím subjektem na území katastru města nebylo optimálním řešením a to z mnoha důvodů,které již nelze vrátit.Je však nezbytně nutné vzniklou situaci řešit.Pokud byly výsledky rozborů kontaminace vody,které provedly instituce MŽP opakovaně nevyhovující,jsem za okamžité odstavení provozu skladování odpadů na této skládce a následné řešení této situace.

Stručně jsem uvedl mé stanovisko k této problematice s tím,že mám i určitou představu o dalším řešení situace.To je ale na obsáhlejší konstruktivní diskusi.Jednoznačně jsem za „Zdravé město Slavičín“.

 

Mgr.Ervín Haraga

 

25.09.2012 Postoj zastupitelů a radních za TOP09:

Zastupitelé města, kteří kandidovali za TOP09"

Mgr. Božena Filáková, p. Pavla Sudková

Vážená  paní  Parýzková.

Zasíláme Vám požadované stanovisko zastupitelů a kandidátů za stranu TOP 09 ve věci provozování skládky odpadů ve Slavičíně.

Považujeme za nezbytné, aby Město Slavičín, jako padesátiprocentní vlastník společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o. zabezpečilo takové kontrolní mechanismy, aby skládka byla provozována v souladu s platnými právními předpisy. 

V současné fázi řešení problému se ztotožňujeme s opatřeními rady města, která byla v této věci provedena za účelem zjištění skutečného stavu zatížení životního prostředí ve Slavičíně provozem skládky odpadů a za účelem zamezení případného protiprávního jednání na této skládce a to: zajištění vlastního šetření a porovnání rozborů vod, instalace webové kamery, snímající 24 hodin denně prostor jímky skládkových vod a zveřejnění výstupu této kamery  24 hodin denně na internetu a současně vyhodnocování záznamů městskou policií, provedení zaslepení drenáže v prostoru vrtů a prověření legislativních možností ukončení spolupráce s firmou JOGA Luhačovice s.r.o.  ve společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o.

Podporujeme nezávislé vyšetření Vámi popisovaných skutečností Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a KÚ Zlínského kraje a zveřejnění výsledků těchto šetření. Pokud tyto kontroly prokážou, že provoz skládky není prováděn v souladu s platnou legislativou a zatěžuje životní prostředí ve Slavičíně nad rámec platné legislativy, budeme prosazovat, aby Město Slavičín vyvodilo z této situace patřičné důsledky podle závažnosti zjištění.

Zastupitelé a kandidáti za TOP 09

 

 

21.09.2012 III Text, který byl odeslán jednotlivým představitelům politických stran, popř. zastupitelům Města, ze kterého je patrné, jak moc se odpovědi na konkrétní otázku oslovení konšelé vyhýbají wink!!!

 Vážený pane, obracím se na Vás jako na předsedu zdejší organizace ČSSD s žádostí o sdělení stanoviska Vaší strany k problematice skládky odpadů Slavičín Radašovy a zda budete prosazovat při jednáních Rady a zastupitelstva uzavření této skládky. Předpokládám, že podrobnosti jsou Vám známy. Vzhledem k tomu, že Město Slavičín nevydalo z této závažné kauze zatím žádné stanovisko, přestože výsledky rozborů kontaminované vody jsou známy již téměř měsíc, považuji za nevyhnutelné požádat o stanovisko představitele jednotlivých politických stran, zastoupených v Radě a Zastupitelstvu města. Občané Slavičína mají právo se dozvědět, jak jimi volení představitelé města přistupují k řešení této záležitosti a zda podporují jediné možné řešení, tj. ukončení ukládání odpadů na skládce Radašovy a následně okamžité řešení havarijního stavu této skládky.

 

 
 S pozdravem
Ing. Ilona Parýzková
Horní náměstí 97
763 21 Slavičín

Dne 14.09.2012 byla tato zpráva elektronicky odeslána p. Karlu Došlovi (ČSSD), Ing. Jaroslavu Končickému (ODS), p. Boženě Filákové (kandidovala za TOP09), sl. Janě Adámkové (KDU-ČSL). Protože na webu městě pro mě zcela nepochopitelně nejsou  na všechny zastupitele uvedeny kontakty, následujícím zastupitelům byl stejný požadavek odeslán poštou na adresu městského úřadu: p. Ervín haraga (KSČM), p. Ladislav Slámečka (Nestraníci), p. Stanislav Milička, p. Josef Číž (oba Nezávislí) a p. Marii Studeníkové (Zemanovci). 

21.09.2012 II Odezva Bc. Marie Studeníkové (Zemanovci):

Vážená paní Parýzková, vzhledem k tomu, že jsem Váš dopis obdržela před zahájením zastupitelstva dne 19. září 2012, snažila jsem se co nejrychleji zkontaktovat se členy naší MO SPOZ Slavičín. Je dobře, že se členové MO s uvedenou problematikou seznámí a k uvedené věci sdělíme stanovisko v co nejkratší době.

Mějte se pěkně

Bc. Marie Studeníková

 

 

21.09.2012 Stanovisko p. Stanislava Miličky, zastupitele Města za hnutí Nezávislí:

Dobrý den, předem se omlouvám za prodlení, se kterým odpovídám na Váš dopis, který jsem obdržel 18.9.2012, neboť jsem považoval za seriózní vyčkat na zasedání Zastupitelstva, konaného dne 19.9.2012, a zajistit si tak co nejvíce informací.

Stanovisko za mou osobu je následující:

Jakmile bude mít město oficiální zprávu z šetření ČIŽP a dalších dotčených orgánů a prokáže se jakékoliv pochybení, byť i neúmyslné, ze strany provozovatele městské skládky odpadů Slavičín Radašovy firmou JOGA Luhačovice, s.r.o., kterým se potvrdí únik či vypuštění odpadních vod, budu při jednáních Zastupitelstva pro okamžité ukončení spolupráce s výše jmenovanou firmou.

S pozdravem Stanislav Milička

 

18.09.2012 II Stanovisko ČSSD:

18.09.2012 Včera přišla odpověď p. Filákové, která kandidovala jako nezávislá za TOP09:

Dobrý den, paní Parýzková,

 

omlouvám se za prodlení s odpovědí – v pátek jsem byla v Praze a tak jsem nemohla na Váš e-mail reagovat.  Prosím o dva tři dny strpení, protože se ptáte nejen na mé osobní stanovisko ale na stanovisko strany TOP 09, za kterou jsme kandidovali,  k problematice skládky Slavičín Radašovy.  My sice většinou nejsme členové strany TOP 09 – čili nebude to stanovisko přímo strany , ale bude to stanovisko členů naší kandidátky.  Dnes nebo zítra (podle časových možností ostatních) se sejdu s dalšími členy naší kandidátky a stanovisko Vám následně poskytneme.

 

S přáním hezkého dne

 

B. Filáková

 

17.09.2012 Ještě v pátek večer jsem obdržela stanovisko předsedy místní ODS:

 

Paní inženýrko Parýzková!

 

Dovolte mi, abych se Vám představil: mé jméno je Zdeněk Fiala a jsem dlouholetým předsedou Místního sdružení ODS ve Slavičíně.

 

Nevím, zda s touto změnou adresáta Vaší výzvy, budete požadovat vyjádření předsedy MS ODS Slavičín. Pokud ano, dovolte mi Vám sdělit můj osobní názor:

 

Byl jsem podrobně informován panem starostou, jaké nutné kroky a opatření podniká Rada Města Slavičín a nabyl jsem přesvědčení, že jsou zcela adekvátní závažnosti vašich sdělení.

Po ukončení všech šetření a realizaci opatření, tak, jak je Ing. Končický popisuje v přiloženém dopisu, bude zřejmé, jaká rozhodnutí bude nutno přijmout. MS ODS Slavičín byla, mým prostřednictví, s jednotlivými kroky a opatřeními, seznámena a podporuje je.

 

Slavičín 14. 9. 12

Zdeněk Fiala – předseda MS ODS

 

14.09.2012 Stanovisko starosty města Ing. Končického:

TOPlist