Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rozbor ekonomiky 2007-2010

Tak jsem objevila, kam se poděly peníze z rezervy na rekultivaci skládky, tvořené dle Zákona o odpadech. V roce 2010 tyto peníze chybí v ukazately "účty v bankách". Na základě Rozhodnutí KÚ bylo z této rezervy čerpáno celkem 5.149.270 Kč na rekultivaci I.etapy skládky. Některé práce vč. stavebního a technického dozoru "samozřejmě" vykonávala firma Joga Luhačovice s.r.o., celkem to bylo za cca 460 tisíc Kč. Další 3 tisíce pak šly do firmy Joga Recycling s.r.o. Z toho vyplývá, že tyto peníze "zmizely" legálně, pak ale nechápu, proč je v ukazately "Rezervy" částka 5.672 tisíc, když byla rezerva čerpána a její "stav" je tedy o čerpaní prostředky nižší. No, asi se na to tak nějak zapomnělo nebo co...


Rozbor ekonomiky firmy Skládka odpadů Slavičín dle dostupných výkazů

 

Rok 2007: firma byla zapsána do obchodního rejstříku 30.3.2007. Za rok 2007 vykázala ztrátu ve výši 20.000,-Kč, k 31.12.2007 neměla žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Mzdové náklady za rok 2007 činily 65.000,-Kč.

 

Rok 2008: za rok 2008 vykázala firma hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 267.000,-Kč. Výnosy (příjmy) za tento rok činí 3.090.000,-Kč

V roce 2008 převedlo Město Slavičín na firmu rezervu, tvořenou dle ust. Zákona č. 185/2001Sb., v platném znění. Dle ustanovení tohoto zákona musí provozovatel skládky tuto rezervu převést při prodeji skládky na firmu, která bude tuto skládku dále provozovat. Město převedlo na firmu z tohoto důvodu 3.884.000,-Kč, za rok 2008 se tato rezerva zvýšila na 4.434.000,-Kč. Tato rezerva musí být deponována na samostatném účtu v bance, tyto prostředky nelze použít bez písemného souhlasu příslušného Krajského úřadu. Po odečtení výše rezervy od celkového stavu finančního majetku činily pohotové peníze 38.000,-Kč. Firma si vzala úvěr ve výši 5.000.000,-Kč, splatný do roku 2011, na rozšíření skládky. Na tento úvěr ručí majetkem (provozní budovou) firma JOGA Recycling s.r.o., jejímž jediným společníkem a jednatelem je Ing. Josef Gabryš. Ve firmě byli 3 zaměstnanci, mzdové náklady činí 217.000,-Kč, příjmy společníků ze závislé činnosti (=mzdy) činí 238.000,-Kč. Společníci jsou 2. Odměny členů dozorčí rady činí 26.000,-Kč (má 5 členů). Firma pořídila na leasing v trvání 3 roky kompaktor (používají ho na hutnění odpadů, tzn. na jejich "umačkávání", by se jim tam toho co nejvíce vlezlo) v hodnotě 1.020.000,-Kč. Pohledávky z obchodních vztahů (neuhrazené vydané faktury) k 31.12.2008 činí1.336.000,-Kč a dále zřejmě nadměrný odpočet DPH za poslední zdaňovací období roku 2008 ve výši 846.000,-Kč. Závazky k 31.12.2008 firma nemá.

 

Rok 2009: za rok 2009 vykázala firma hospodářský výsledek před zdaněním 298.000,-Kč. Výnosy za tento rok činí 8.507.000,-Kč.

Vše nasvědčuje tomu, že v tomto roce měla firma problémy s financováním. Rezerva tvořená podle Zákona o odpadech byla za rok 2009 navýšena o 821.000,-Kč.Počet zaměstnanců v roce 2009 byl 5, mzdové náklady 438.000,-Kč, příjmy společníků ze závislé činnosti 348.000,-Kč, odměny členů dozorčí rady 26.000,-Kč. Pohledávky z obchodních vztahů k 31.12.2009 činí 150.000,-Kč a dále opět nadměrný odpočet DPH ve výši 311.000,-Kč. Závazky z obchodních vztahů(neuhrazené přijaté faktury) činí 4.642.000,-Kč.

 

Rok 2010: za rok 2010 vykázala firma hospodářský výsledek před zdaněním 1.173.000,-Kč. Výnosy činí 9.206.000,-Kč.

Rezerva tvořená dle Zákona o odpadech byla zvýšena o 912.000,-Kč, tj. na celkovou částku 5.672.000,-Kč. Navíc k 31.12.2010 je v rozvaze v kolonce „účty v bankách“ částka 1.643.000,-Kč přesto, že na samostatném účtu v bance, jehož stav je součástí tohoto údaje, musí být deponovány finanční prostředky ve výši rezervy tvořené podle Zákona o odpadech. Nevím, jak se dopracovat k tomu, jestli je někam odvedli, protože museli nebo je použili na základě souhlasu Krajského úřadu. Ale dle dostupných informací ty peníze k 31.12.2010 na účtu v bance prostě chybí.

Počet zaměstnanců 5, mzdové náklady 396.000,-Kč, příjmy společníků ze závislé činnosti 617.000,-Kč, odměny členů dozorčí rady 36.000,-Kč. Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2010 činí 875.000,-Kč, závazky z obchodních vztahů 415.000,-Kč

 

Rok 2011: údaje ještě nejsou na webu dostupné.

 

Takže závěrem zbývá jen říct, že Město Slavičín má příjem z provozu skládky na základě Zákona o odpadech a to základní poplatek 1.700,-Kč z každé tuny nebezpečného odpadu, 500,-Kč z každé tuny komunálního a ostatního odpadu a dále rizikový poplatek ve výši 4.500,-Kč z každé tuny nebezpečného odpadu. Tento zisk by ovšem Město mělo i v případě, že by skládku provozovalo samo, nyní je pouze vyšší, protože díky účasti firmy JOGA Luhačovice s.r.o. je nám sem svážen odpad nejen z města Slavičín. Celková čátka příjmu z těchto poplatků za rok 2011 činila 3.700.000.-Kč.Další příjem má Město z pronájmu pozemků, protože všechny pozemky v této lokalitě jsou v majetku Města, vč. pozemku, na kterém stojí kompostárna i těch, na které jsou naváženy odpadky. V případě, že by skládku provozovalo Město, by tento příjem nemělo. Za rok 2011 činil příjem za pronájem skládky dle rozpočtu Města činily 120.000,-Kč, což je v rozpočtu Města zanedbatelná položka (celkové příjmy činily 157.545.000.-Kč). Příjem z pronájmu pozemků byl za rok 2011 70.000,-Kč, že by v této částce byl i příjem z pronájmu pozemku, na kterém stojí kompostárna? Samostatně tato položka v rozpočtu Města uvedena není.  Podíl na zisku firmy Skládka odpadů Slavičín nebyl do roku 2010 vč. vyplácen žádnému ze společníků. Z toho vyplývá, že Město vydělává na tom, že jsou na místní skládku sváženy hromady odpadů ze širokého okolí, na ničem jiném přesto, že firma vykazuje zisk a její obrat (=výnosy) stále roste.


 

Jak jsem zjistila, odkaz má dočasnou platnost, takže www.justice.cz, zadat do hledání Skládka odpadů Slavičín a pak kliknout na "sbírku listin". A je tam i společenská smlouva a také zápisy z valných hromad a z jednání dozorčí rady společnosti, zajímavé čtění.

TOPlist